جملات شرطی نوع اول
جملات شرطی نوع اول به جملاتی دلالت دارد که احتمال وقوع رویدادی در آینده نزدیک را به شرط انجام فعلی در زمان حال بیان نماید. مثال:
If I have time, I will phone you.

اگر زمان داشته باشم به تو تلفن خواهم کرد.

ساختار جملات شرطی نوع اول به صورت زیر می باشد:
if جمله پاسخ در زمان آینده ساده, جمله شرط در زمان حال ساده
مثال:
If he studies hard, he will pass the exam.

اگر به سختی درس بخواند در آزمون قبول خواهد شد.


If I have time, I'll finish the homework this afternoon.

اگر فرصت داشته باشم، تمریناتم را این بعدازظهر تمام خواهم کرد.

همچنین می توان جملات شرطی نوع اول را به صورت زیر نیز به کار برد:
جمله پاسخ در زمان آینده ساده if جمله شرط در زمان حال ساده
مثال:
He will pass the exam if he studies hard.

در آزمون قبول خواهد شد اگر به سختی درس بخواند.


I'll finish the homework this afternoon if I have time.

تمریناتم را این بعد ازظهر تمام خواهم کرد اگر فرصت داشته باشم.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات شرطی نوع اول | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.77 : 7779
4.77جملات شرطی نوع اول
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :