گرامر آسان زبان انگلیسی

حرف تعریف معین

حرف تعریف معین :

the حرف تعریف معین بوده و ماقبل اسامی که برای مخاطب مشخص باشد بکار می رود. حرف تعریف the قبل از اسامی مفرد و جمع می تواند بکار برده شود. مثال:

The window (همان) پنجره (که می شناسی)
a window پنجره ای

حرف تعریف معین theدر موارد زیر بکار می رود:

 1 – قبل از اسامی رشته کوه ها، رودخانه ها، اقیانوس ها، دریاها، مجموعه جزایر، بیابان و...

2 – قبل از اسامی روزنامه ها، شرکتهای دولتی و ملی، پست سازمانی و ...

 3 – قبل از نام کشورهایی که ترکیبی از چند لغت باشند.

4 – قبل از اسامی ترتیبی مانند اول، دوم و ...

5 – قبل از صفات عالی

 6 – قبل از اسامی منحصر به فرد مانند ماه، خورشید، زمین و ...

 

مثال:

the Andes, the River Seine, in the Middle East
The New York Time, The United Nation, the managing director
The United Kingdom
The first of March
The best
The moon, the North Pole

توجه: بنابراین حرف تعریف معین در مواردی از قبیل اسامی خاص، کوه های منفرد، مناطق، کشورها، جزیره های منفرد، شهر و دریاچه و .. بکار نمی رود. مثال:

She lives in Western Australia.
They climbed Mount Everest.
France is in Europe.
President Obama

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار