گرامر آسان زبان انگلیسی

افعال خاص

افعال خاص :

به مثالهای زیر توجه نمایید:

I stop smoking.
I stop to smoke.

عبارت نخست به معنی توقف سیگار کشیدن می باشد. در حالیکه مفهوم عبارت بعدی، ایستادن برای سیگار کشیدن است. همانگونه که می بینید در برخی افعال خاص، فعل بعدی می تواند بصورت مصدر با to یا اسم مصدر (با -ing) ذکر گردد. این امر موجب تغییر در مفهوم جمله می گردد. برخی از افعال خاص عبارتند از:

stop, remember, go on, forget, mean, need, regret, try

مثال:

She introduced herself, then went on to describe her book.
He went on speaking after the teacher had told him to stop.
Did you remember to close the gate?
I don’t remember closing the gate. Maybe I left it open.

توجه: پس از افعال زیر، فعل بعدی می تواند بصورت مصدر با to یا اسم مصدر (با –ing) ذکر گردد. با این وجود تغییر زیادی در مفهوم جمله حاصل نمی شود:

begin, start, like

مثال:

I started learning French when I was eight.
I started to learn French when I was eight.
بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار