گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد There is/There are

کاربرد There is/There are

از There برای نمایش وجود داشتن استفاده می کنیم. there is برای اسامی مفرد و there are برای اسامی جمع بکار می رود. مثال:

There is one table in the classroom.
There are three chairs in the classroom.
There is a spider in the bath.
There are many people at the bus stop.

توجه: ترکیبهای سوالی there با عوض کردن فعل be با there ایجاد می شود. برای منفی کردن عبارت نیز می توانیم not را به فعل be اضافه نماییم. مثال :

There is not a horse in the field.
There are not eight children in the school.
Is there a dog in the supermarket?
No, there isn't.

Are there any dogs in the park?
Yes, there are.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار