گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد like و would like

Would like در بیان پیشنهاد و درخواست :

از عبارت would like برای بیان پیشنهاد یا درخواست انجام کاری بصورتهای زیر استفاده می شود:

Would you like a glass of water?
آیا یک لیوان آب میل دارید؟
I would like a cup of tea.
 یک فنجان چای میل دارم
I would like to go to Italy.
 مایلم که به ایتالیا بروم

همانطور که می بینید، عبارتی که پس از would like قرار می گیرد، بصورت اسم و یا مصدر با to ذکر می شود.

توجه: ‘d صورت مخفف would like می باشد. مثال:

I’d like to go to Italy.
کاربرد like و would like :

از ترکیب like به همراه حالت –ing دار فعل برای بیان اموری که در حال حاضر برای گوینده دلپذیر است استفاده می شود. مثال:

I like swimming.
They don’t like swimming.
Does he like swimming?

توجه: عبارت would like به همراه مصدر با to برای برای اموری که در آینده نزدیک قصد انجام آن باشد، بکار می رود. مثال:

I would like to play tennis.
They wouldn’t like to play tennis.
Would you like to play tennis?

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار