کاربرد wish
جملاتی که بیانگر آرزو و افسوس در زمانهای مختلف باشند، با عبارت I wish به معنی (ای کاش) آغاز می گردند. در ساختار این جملات همیشه فعل جمله یک زمان عقب تر از زمان مفهومی جمله نوشته می شود. مثال:
I wish my laptop were a little faster.

کاش لپ تاپ من قدری سریعتر می بود.


I wish I had studied harder.

ای کاش بیشتر درس می خواندم.

توجه: در این جملات از were بجای was استفاده می شود. مثال:
I wish I weren’t so tired.
توجه: گاهی از If only بجای wish به مفهوم فوق نیز استفاده می شود. مثال:
If only we didn’t have to go today.
توجه: wish یا If only جهت بیان اعتراض به وضع کنونی نیز استفاده می شود. مثال:
I wish he would stop smoking.
If only they wouldn’t make a mess.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد wish | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13کاربرد wish
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :