گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد too و either

کاربرد too و either :

از ترکیب too جهت جلوگیری از تکرار جملات مثبت و از ترکیب either جهت جلوگیری از تکرار جملات منفی به معنی (همینطور) بصورت زیر استفاده می گردد:

too + فعل کمکی + فاعل ، جمله پایه مثبت
either + فعل کمکی منفی + فاعل ، جمله پایه منفی

I am allergic to cats.
► I am too.

I am not an animal lover.
► I’m not either.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار