گرامر آسان زبان انگلیسی

کاربرد too و enough

کاربرد too :

too قبل از صفت به معنی (خیلی، آنقدر زیاد) بوده و به جمله مفهوم منفی می دهد. مثال:

The water is too cold.
آب آنقدر سرد است که نمی توان در آن شنا کرد

I can't drink this tea. It's too hot.
نمی توانم این چای را بنوشم، خیلی داغ است

توجه : فعل جمله پس از too بصورت مصدر (با to) بکار می رود. مثال:

The water is too cold to swim.
The tea is too hot to drink.

توجه : اگر بخواهیم فعل جمله را به شخصی نسبت دهیم، پس از too از for همراه با مفعول یا ضمیر مفعولی استفاده می کنیم. مثال:

The water is too cold for him to swim.
The tea is too hot for me to drink.
It’s too dangerous for children to go swimming at that beach.
کاربرد enough :

enough قبل از صفت به معنی (به اندازه کافی) بوده و به جمله مفهوم مثبت می دهد. مثال:

He is old enough to go to school.
او به اندازه کافی بزرگ شده که به مدرسه برود
It was warm enough to go to school.
به اندازه کافی هوا گرم شده که بتوانیم به مدرسه برویم

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار