بیان مالکیت
از s‘ برای بیان مالکیت جانداران در جملات استفاده می شود. مانند:
Ali’s book

کتاب علی


Sarah’s mother

مادر سارا

از of مابین دو اسم برای بیان مالکیت اشیاء در جملات استفاده می شود. مانند:
The window of the class

پنجره کلاس

توجه: در بیان مالکیت جانداران، چنانچه اسم به صورت جمع با قاعده در جملات به کار رفته باشد، از ‘ بجای s‘ استفاده می شود. مثال:
The students’ classroom

کلاس دانش آموزان


The children’s book

کتاب بچه ها

توجه: در بیان مالکیت حیوانات نیز معمولا از s‘ به صورت فوق استفاده می شود. مثال:
Don’t step on the cat’s tail.
توجه: در اتصال اسم به قید زمان یا طول زمان، از s‘ استفاده می شود. مثال:
Today’s news
Tomorrow’s newspaper
Next week’s meeting
Monday’s show
10 minutes’ walk.
Julia has got a week’s holiday starting on Monday.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : بیان مالکیت | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13بیان مالکیت
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :