حرف تعریف نامعین
به a و an که ماقبل اسامی قابل شمارش مفرد به کار برده می شوند، حروف تعریف نامعین گفته می شود. حرف تعریف نامعین به معنی (ی) در جملات به کار می رود. مانند a book (کتابی)
حرف تعریف an قبل از اسامی مفرد که با حروف صدا دار (a, e, i, o, u و همچنین h نا ملفوظ) آغاز شده باشند به کار می رود.
مثال:
an actress, an English singer
حرف تعریف a قبل از اسامی مفرد که با حروف بی صدا آغاز شده باشد، به کار می رود.
مثال:
a dentist, a Spanish actor
توجه: حروف تعریف نامعین، قبل از اسامی مفرد قابل شمارش قرار می گیرند. کاربرد دیگر این حروف، استفاده از آنها ماقبل شغل افراد و همچنین برخی از بیماریها می باشد. مثال:
He is an English teacher.

او معلم انگلیسی است.


I have a cold.

سرماخوردگی دارم.


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : حرف تعریف نامعین | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.13 : 7138
4.13حرف تعریف نامعین
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :