کاربرد too, so, either, neigher, nor
از so و too جهت جلوگیری از تکرار جملات پایه مثبت به معنی (همینطور) به صورت زیر استفاده می شود:
too + فعل کمکی + فاعل : جمله پایه مثبت
فاعل + فعل کمکی + so : جمله پایه مثبت
مثال:
I am allergic to cats.
► I am too.
I hate mushrooms.
► So do I.
از either و neither و nor جهت جلوگیری از تکرار جملات پایه منفی به معنی (همینطور) به صورت زیر استفاده می گردد:
either + فعل کمکی منفی + فاعل : جمله پایه منفی
فاعل + فعل کمکی + nor/neither : جمله پایه منفی
مثال:
I am not an animal lover.
► I’m not either.
I don't live in London.
► Neither(/Nor) do I.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد too, so, either, neigher, nor | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97کاربرد too, so, either, neigher, nor
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :