جملات امری
جملات امری، حالت ساده فعل است که بدون ذکر فاعل در ابتدای جمله به کار برده می شوند. جملات امری معمولا همراه با عبارت please ذکر می شوند.
مثال:
Open the door, please.

لطفا در را باز کنید.


Turn on the TV.

تلویزیون را روشن کنید.

بیان پیشنهاد و درخواست:
Let’s به معنی بیایید و How about به معنی چطور برای بیان پیشنهاد در جملات زبان انگلیسی به کار می رود.
توجه کنید که Let’s ماقبل حالت ساده فعل در جملات قرار می گیرد. مثال:
Let’s go to the cinema.

بیایید به سینما برویم.

How about نیز ماقبل حالت –ing دار فعل و یا ماقبل اسم برای بیان پیشنهاد به کار می رود. مثال:
How about a cup of tea?

یک فنجان چای چطور است؟


How about going to the cinema?

چطور است که به سینما برویم؟

توجه: از عبارت would like برای بیان تمایل، پیشنهاد یا درخواست انجام کار به صورت زیر استفاده می شود:
Would you like a glass of water?

آیا یک لیوان آب میل دارید؟


I would like a cup of tea.

یک فنجان چای میل دارم.


I would like to go to Italy.

مایلم که به ایتالیا بروم.

همانطور که می بینید، عبارتی که پس از would like قرار می گیرد، به صورت اسم و یا مصدر با to ذکر می شود.

توجه: ‘d صورت مخفف would like می باشد. مثال:
I’d like to go to Italy.
توجه: از ترکیب like به همراه حالت –ing دار فعل برای بیان اموری که در حال حاضر برای گوینده دلپذیر است، استفاده می شود. مثال:
I like swimming.
They don’t like swimming.
Does he like swimming?
توجه: عبارت would like به همراه مصدر با to برای برای اموری که در آینده نزدیک قصد انجام آن باشد، نیز به کار می رود. مثال:
I would like to play tennis.
They wouldn’t like to play tennis.
Would you like to play tennis?

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات امری، بیان پیشنهاد و درخواست | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97جملات امری، بیان پیشنهاد و درخواست
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :