گرامر آسان زبان انگلیسی

زمان حال کامل

زمان حال کامل :

به عبارت (علی به مدرسه رفته است) توجه نمایید. این جمله به مفهوم رفتن علی در گذشته می باشد و در حال حاضر نیز اثر رفتن علی مشخص بوده و تا کنون ادامه دارد. به این زمان حال کامل یا ماضی نقلی گفته می شود. به عبارت دیگر حال کامل زمانی است که در گذشته شروع شده و نتیجه و اثر آن در حال حاضر باقی مانده باشد.ساختار جملات حال کامل بصورت زیر می باشد:

قسمت سوم فعل + have / has + فاعل

مثال :

He learns English every day.
حال ساده : او هر روز انگلیسی می آموزد

He has learned English for two years.
حال کامل : او برای مدت دو سال انگلیسی خوانده است

توجه : در انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود. مثال :

She has lived in Iran since 1380.
او از سال 1380 تا کنون در ایران زندگی کرده است

She has lived in Iran for two years.
او برای دو سال در ایران زندگی کرده است

توجه : کاربرد دیگر زمان حال کامل در جملاتی است که از گذشته نامعلوم شروع شده و اثر آن تا کنون باقی مانده باشد. مثال:

I haven't gone there.
من به آنجا نرفته ام
قسمت سوم فعل( اسم مفعول) :

اسم مفعول یا قسمت سوم افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها (مانند زمان گذشته ساده) بدست می آید. درخصوص افعال بی قاعده قسمت سوم آنها از قاعده خاصی پیروی نکرده و می بایست به تدریج آموخته شود. قسمت سوم برخی از افعال بی قاعده بصورت زیر است:

have ► had go ► gone see ► seen
begin ► begun sing ► sung do ► done
take ► taken draw ► drawn
choose ► chosen forget ► forgotten
کاربردfor, since, yet, just :

همانطور که در مثالهای قبل دیدیم، انتهای جملات حال کامل معمولا از for به معنی (برای مدت ...) یا since به معنی (از ...، تا کنون) به همراه قید زمان استفاده می شود. مثال:

I’ve worked here for six years.
We’ve lived in this house since 1995.

yet به معنی (هنوز) در جملات منفی یا پرسشی و just به معنی (چند لحظه قبل) در جملات مثبت و already به معنی (پیش از این) در جملات مثبت نیز می تواند بکار رود. مثال:

Have you had breakfast yet?
No, not yet.

I haven’t had a shower yet.

I’ve just made some coffee.
They’ve just got up.
They’ve already gone to work.

توجه : همانطور که دیده می شود، just و already مابین فعل کمکی have, has و اسم مفعول بکار می روند. همچنین yet معمولا در انتهای جملات حال کامل نوشته می شود.

توجه : گاهی از before به معنی (قبلا) در انتهای جملات حال کامل استفاده می شود. مثال:

I haven’t seen her before.

توجه : در جملات حال کامل می توان از since به همراه یک جمله کوتاه حال ساده نیز استفاده نمود. مثال:

I haven’t seen that book since you came here.

توجه : گاهی کلمات ever و never در زمان حال کامل مابین فعل کمکی have, has و اسم مفعول بکار می روند. مثال:

Have you ever seen Isfahan?
No, I have never seen it.

مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار