جملات معلوم و مجهول
به جملاتی که در آن فاعل نقش موثری به عهده دارد و فعل جمله به فاعل آن بر می گردد، جمله معلوم گفته می شود. اغلب جملاتی که تاکنون آموخته ایم جملات معلوم می باشند. مثال:
I study English.
به جملاتی که در آن مفعول نقش موثری به عهده دارد و فعل به صورت عمل انجام شده به مفعول نسبت داده شود، جمله مجهول می گویند.
به جملات زیر توجه نمایید:
Ali sees me.

علی من را می بیند. (جمله معلوم)


I am seen.

من دیده می شوم. (جمله مجهول)

همانطور که می بینید جهت تبدیل جملات معلوم به مجهول، ابتدا مفعول را به ابتدای جمله آورده، سپس فاعل را حذف نموده و فعل اصلی جمله را به صورت اسم مفعول آن به همراه زمان مناسب to be ذکر می کنیم.
ساختار جملات مجهول حال ساده:
(فاعل + by) ... + اسم مفعول + am/is/are + مفعول
مثال:
Every year the government builds a new railway line.
► A new railway line is built by the government every year.
ساختار جملات مجهول حال استمراری:
(فاعل + by) ... + اسم مفعول+ am/is/are + being + مفعول
مثال:
The police are arresting the murderer.
► The murderer is being arrested.
ساختار جملات مجهول حال کامل:
(فاعل + by) ... + اسم مفعول + have/has + been + مفعول
مثال:
The police have arrested the burglars.
► The burglars have been arrested.
ساختار جملات مجهول گذشته ساده:
(فاعل + by) ... + اسم مفعول + was/were + مفعول
مثال:
The police arrested the criminals.
► The criminals were arrested.
ساختار جملات مجهول آینده ساده:
(فاعل + by) ... + اسم مفعول + will + be + مفعول
مثال:
She will accept the offer.
► The offer will be accepted by her.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جملات معلوم و مجهول | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97جملات معلوم و مجهول
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :