نقل قول مستقیم
به جمله (علی گفت: "من به مدرسه می روم.") توجه نمایید. در زبان انگلیسی هرگاه جملات شخص غایب را عینا و بدون هیچ تغییری بیان کنیم، به آن نقل قول مستقیم گفته می شود.
مثال:
Ali said, “I am going to school.”
جهت بیان نقل قول مستقیم، از زمان مناسب فعل say و علامت (,) استفاده می نماییم. سپس جمله مورد نظر را بدون هیچ تغییر داخل گیومه (“ ”) می نویسیم.
مثال:
They said, “The weather is awful.”
They said to me, “The weather is awful.”
نقل قول غیر مستقیم:
در نقل قول غیر مستقیم، جملات شخص غایب را با اندکی تغییر و با حفظ مفهوم آن بیان می کنیم. به جمله (علی گفت: "من به مدرسه می روم.") توجه نمایید. در نقل قول غیر مستقیم جمله فوق به صورت (علی گفت که او به مدرسه رفت.) نوشته می شود. مثال:
Ali said that he went to school.
توجه: برای تغییر جملات نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم به صورت زیر عمل می کنیم:
1 – علامت (,) را حذف نموده و بجای آن از رابط that استفاده می کنیم.
2 – علامت (“ “) را از جمله حذف می کنیم.
3 – زمان جمله نقل شده را یک زمان به عقب می بریم.
4 – در ضمایر فاعلی، مفعولی و صفات ملکی از الگوی زیر پیروی می کنیم:
I ►He / She
You ► I / We
We ► They
5 – در صورت نیاز از الگوهای زیر برای تبدیل لغات استفاده می کنیم:
this► that
these ►those
here ►there
now ► then
ago ► before
today ► that day
yesterday ►the day before
tomorrow ►the next day
مثال:
They said, “The weather is awful.”
► They said that the weather was awful.
Dan said, “We all had the flu.”
► Dan said that they had all had the flu.
توجه: رابط that در جملات غیر مستقیم می تواند حذف شود.
مثال:
They said the weather was awful.
توجه: برای تبدیل جملات نقل قول مستقیم امری به نقل قول غیر مستقیم از الگوی زیر پیروی می کنیم:
... + مصدر(با to) + مفعول + said/told/asked + فاعل
مثال:
He said, “Read the book.”
►He asked me to read the book.
She told Dan, “Call me tomorrow.”
►She told Dan to call her the next day.
توجه: اگر جمله نقل قول مستقیم درخصوص یک رویداد علمی و یا حقیقت انکار نشدنی باشد، هنگام نوشتن جمله نقل قول غیر مستقیم تغییر زمان نخواهیم داشت.
مثال:
They said that English is an international language.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : نقل قول مستقیم و غیرمستقیم | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97نقل قول مستقیم و غیرمستقیم
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :