افعال دو جزئی
افعال دو جزئی یا Phrasal Verbs، افعالی هستند که از دو بخش شامل فعل اصلی و یک یا چند حرف اضافه، تشکیل شده و معنی متفاوتی نسبت به فعل اصلی دارند. مانند turn on (روشن کردن)
برخی از افعال دو جزئی رایج عبارتند از:
turn on, turn off, fill up, try on, take off, put out, break up, take out, give up, pick up, look up, put on, put off, turn up, turn down, look forward to
مثال:
I will turn on the car.
عبارت فوق به صورت زیر نیز می تواند نوشته شود:
I will turn the car on.
در این جمله مفعول مابین دو قسمت فعل دو جزئی قرار می گیرد.
توجه: اگر بجای مفعول از ضمایر مفعولی استفاده نماییم، ضمیر مفعولی می بایست مابین دو قسمت افعال دو جزئی نوشته شود. به عبارت دیگر جملات زیر از نظر نگارش صحیح بوده و معنی واحدی می دهد:
I will turn off the light.
I will turn the light off.
I will turn it off.

من چراغ را خاموش خواهم کرد.

ولی جمله زیر نادرست است:
I will turn off it.
توجه: برخی از افعال دو جزئی قابلیت جداشدن از هم را نداشته و همواره به صورت یک ترکیب مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه ای از این افعال عبارتند از:
look for, search for, think of, look for, hold on, get on, catch on, get off, keep on, ask for, fall off
مثال:
I am looking for my book.
به عبارت دیگر جمله زیر نادرست می باشد:
I am looking my book for.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : افعال دو جزئی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97افعال دو جزئی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :