کاربرد clause ها
جمله واره یا clause مجموعه ای از کلمات که حداقل شامل فاعل و فعل است، می باشند. به طور کلی جمله واره ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. جمله واره مستقل و جمله واره غیر مستقل.
جمله واره مستقل:
جمله واره مستقل، به تنهایی مفهوم کاملی ارایه می دهد و به نوعی یک جمله ساده و کامل به شمار می آید. مثال:
Fred is the man.
Fred cleans the school.
جمله واره غیرمستقل:
جمله واره غیرمستقل، به تنهایی مفهوم کاملی نداشته و در کنار جملات دیگر، مفهوم دارد. مثال:
after he wrote the letter
as I was walking home
جمله واره های غیر مستقل به چندین دسته تقسیم می شوند که مهمترین آنها عبارتند از جمله واره های اسمی، جمله واره های موصولی، جمله واره های قیدی و وجه وصفی فعل.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : کاربرد clause ها | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.97 : 7975
4.97کاربرد clause ها
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :