جمله واره قیدی
جمله واره های قیدی یا Adverbial Clause ها به جمله واره های غیرمستقلی گفته می شود که در جایگاه قید در جمله قرار گرفته و درخصوص فعل/صفت/قید دیگر، توضیحات بیشتری ارایه می دهند. مثال:
He bakes cakes before he leaves for work every Sunday.
Eagerly, my brother agreed to the business proposal.
As dollar signs flashed in his eyes, my brother agreed to the business proposal.
Andrei eats his lunch faster than everyone else eats.
جمله واره های قیدی، به زیرمجموعه های قید قابل تعمیم هستند. به مثالهای زیر توجه نمایید:
The politician seemed as if he had never spoken publicly before.

(Manner)


They hiked before they ate dinner.

(Time)


They drove to the farm so that they could pick apples.

(Purpose)


The puppy followed me wherever I went.

(Place)


We will go to the zoo if it is sunny.

(Condition)


We thought you’d go to the concert since you love Vivladi’s music.

(Reason)


He can bake as well as his grandmother.

(Comparison)


I like to bike, though I don’t do it much these days.

(Concession)


The kitten was so cute that I had to buy it.

(Result)


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : جمله واره قیدی | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.33 : 7333
4.33جمله واره قیدی
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :