ترکیبهای فعل be در زمان گذشته ساده
فعل be (به معنی بودن) به صورت was/ were در زمان گذشته ساده به کار برده می شود. مثال:
I was a teacher.
He was very young.
She was strict.
It was awful.
You were nervous.
We were in different classes.
They were in the same class.
ترکیبهای سوالی be در زمان گذشته ساده:
جهت بیان جملات پرسشی با فعل be در زمان گذشته ساده کافیست جای فعل be و فاعل را با هم عوض نماییم. (در این حالت معمولا I به you و you به I/we تبدیل می شود.)
مثال:
Were you a teacher?
Was he very young?
Was she strict?
Was it awful?
Were we nervous?
Were you in different classes?
Were they in the same class?
ترکیبهای منفی be در زمان گذشته ساده:
برای ساختن جملات منفی با فعل be در زمان گذشته ساده کافیست واژه not (یا مخفف آن n’t) را به فعل be اضافه نماییم.
مثال:
I wasn’t a teacher.
He wasn’t very young.
She was not strict.
It was not awful.
You weren’t nervous.
We weren’t in different classes.
They were not in the same class.
پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be:
در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be در زمان گذشته ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:
Were they nice?
Yes, they were.
No, they weren’t.
Was it fun?
Yes, it was.
No, it wasn’t.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : ترکیبهای فعل be در زمان گذشته ساده | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.33 : 7333
4.33 ترکیبهای فعل be در زمان گذشته ساده
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :