افعال اصلی در زمان گذشته ساده
زمان گذشته ساده برای بیان اموری استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده و خاتمه پیدا کرده باشد. مثال:
I worked yesterday.

من دیروز کار کردم.

ساختار زمان گذشته ساده به صورت زیر می باشد:
گذشته فعل اصلی+ فاعل
توجه: افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهای آنها به فعل گذشته ساده تبدیل می گردند. مانند:
rain ► rained
work ► worked
توجه: زمانیکه انتهای فعل به e ختم شده باشد، برای ساختن زمان گذشته فعل، افزودن -d به انتهای آن کافی می باشد. مانند:
exercise ► exercised
توجه: زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف بی صدا وجود داشته باشد، y حذف شده و بجای آن ied- قرار می گیرد. مانند:
study ► studied
توجه: زمانیکه انتهای فعل به y ختم شده باشد و قبل از y حرف صدا دار (a, e, i, o, u) وجود داشته باشد، گذشته فعل به صورت عادی yed- نوشته می شود. مانند:
play ► played
توجه: اگر انتهای فعل به حروف صدا دار (a, e, i, o, u) ختم نشود ولی ماقبل آن حرف صدا دار باشد، هنگام اضافه شدن ed- حرف آخر تکرار می شود. مانند:
stop ► stopped
ترکیبهای مختلف جملات زمان گذشته ساده:
همانطور که گفته شد ساختار جملات گذشته ساده به صورت فاعل + گذشته فعل اصلی می باشد. جملات پرسشی گذشته ساده با افزودن did به ابتدای جمله و تبدیل فعل اصلی به وضعیت ساده آن ساخته می شوند. مانند:
Did you watch TV last night?
جملات منفی گذشته ساده نیز با افزودن didn't ماقبل فعل اصلی و تبدیل فعل اصلی به وضعیت ساده آن ساخته می شوند. مانند:
I didn't watch TV last night.
توجه: به افعالی مانند did فعل کمکی گفته می شود. این افعال جهت ساختن زمانهای مختلف به کار رفته و به تنهایی معنای خاصی ندارند.
افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده:
افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده با اضافه نمودن ed- به انتهای آنها ساخته نشده و شکل فعل عوض می شود. مثال:
go ► went:
I went to school.

من به مدرسه رفتم.

فهرست مهمترین افعال بی قاعده به همراه گذشته آنها عبارتند از:
do ► did انجام دادن
have ► had داشتن
go ► went رفتن
come ► came آمدن
eat ► ate خوردن
fly ► flew پرواز کردن
get ► got به دست‌ آوردن
give ► gave دادن
ride ► rode سوار شدن
say ► said گفتن
see ► saw دیدن
sit ► sat نشستن
stand ► stood ایستادن
leave ► left ترک کردن
take ► took گرفتن – بردن
drive ► drove رانندگی کردن

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات

‹- دانلود کتاب گرامر آسان زبان انگلیسی


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : افعال اصلی در زمان گذشته ساده | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.33 : 7333
4.33افعال اصلی در زمان گذشته ساده
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :