گرامر آسان زبان انگلیسی

فعل be در زمان گذشته ساده

ترکیبهای فعل be در زمان گذشته ساده :

فعل be (به معنی بودن) بصورت was/ were در زمان گذشته ساده بکار برده می شود.

I was a teacher.
He was very young.
She was strict.
It was awful.

You were nervous.
We were in different classes.
They were in the same class.
ترکیبهای سوالی be در زمان گذشته ساده :

جهت بیان جملات پرسشی با فعل be در زمان گذشته ساده کافیست جای فعل be و فاعل را با هم عوض نماییم.

(در این حالت معمولا I به you و you به I/we تبدیل می شود.) مثال :

Were you a teacher?
Was he very young?
Was she strict?
Was it awful?

Were we nervous?
Were you in different classes?
Were they in the same class?
ترکیبهای منفی be در زمان گذشته ساده :

برای ساختن جملات منفی با فعل be در زمان گذشته ساده کافیست واژه not (یا مخفف آن n’t) را به فعل be اضافه نماییم. مثال:

I wasn’t a teacher.
He wasn’t very young.
She wasn’t strict.
It wasn’t awful.

You weren’t nervous.
We weren’t in different classes.
They weren’t in the same class.
پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be :

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be در زمان گذشته ساده می توان از ترکیبهای زیر استفاده نمود:

Were they nice?
Yes, they were.
No, they weren’t.

Was it fun?
Yes, it was.
No, it wasn’t.

مشاهده و دانلود فیلم در نماشا


مشاهده و دانلود فیلم در نماشا

بازگشت به فهرست درس ها بازگشت به کتابخانه مجازی و مشاهده فهرست درس های آموزشی   کتابخانه مجازی   خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران   خرید نرم افزار