آواها در زبان انگلیسی
آواها در زبان انگلیسی به دو دسته مصوت ها یا vowels و صامت ها یا consonants تقسیم می شوند.

مصوت ها (vowels)
مصوت ها شامل پنج حرف صدادار در الفبای انگلیسی (a,e,i,o,u) می باشد که همگی صدا دار هستند. دقت نمایید که بیان آواهای صدادار با ارتعاش حنجره همراه می باشند و اگر انگشت خود را روی حنجره قرار دهید، ارتعاش آنرا احساس خواهید کرد. (نمونه بارز آن ارتعاش حنجره هنگام ادای Ahhhhhhh می باشد.)
مصوت ها به سه دسته مصوتهای کوتاه (Short Vowels)، مصوتهای بلند (Long Vowels) و مصوتهای ترکیبی (Diphthongs) تقسیم می شوند.
Short Vowels
فونتیک مثال
/ɪ/ bit
/e/ bed
/ʊ/ put
/ɒ/ dog [BE]
/ʌ/ cut
/æ/ cat
/ə/ about
Long Vowels
فونتیک مثال
/iː/ sheep
/ɜː/ bird
/uː/ boot
/ɔː/ four
/ɑː/ Father
Diphthongs
فونتیک مثال
/əʊ/ note [BE]
/oʊ/ note [AmE]
/aʊ/ loud
/eɪ/ name
/Ʌɪ/ like
/ɔɪ/ coin
/ɪə/ here [BE]
/eə/ hair [BE]
/ʊə/ pure [BE]

صامت ها (consonants)
صامت ها به دو دسته صامتهای صدادار (Voiced Consonants) و صامتهای بی صدا (Unvoiced Consonants)تقسیم می شوند.
صامتهای صدادار مانند /b/ با ارتعاش حنجره و صامتهای بی صدا مانند /p/ تنها با خروج هوا و بدون ارتعاش حنجره ادا می شوند.
Consonants
Unvoiced Voiced
فونتیک مثال فونتیک مثال
/p/ pen /b/ big
/t/ tea /d/ day
/k/ key /g/ go
/f/ feel /v/ very
/Ɵ/ three /ð/ they
/s/ sit /z/ zoo
/ʃ/ fish /Ʒ/ asia
/tʃ/ chips /dƷ/ jam
/h/ how
/m/ moon
/n/ noon
/ŋ/ sing
/w/ well
/l/ life
/r/ red
/j/ yes
به صامتهایی نظیر /d/ و /t/ که حالت لب و دهان در ادای هر دو یکسان می باشد اما یکی با ارتعاش حنجره (/d/) و دیگری تنها با خروج هوا (/t/) ادا می گردند، Paired Consonant گفته می شود.

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : آواها در زبان انگلیسی Vowels & Consonants | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.42 : 6428
4.42آواها در زبان انگلیسی Vowels & Consonants
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :