تلفظ صحیح /k/ [key] /g/ [go]
جهت تلفظ صحیح /k/ مطابق شکل، انتهای زبان را به سقف دهان چسبانده و هوا را در دهان خود حبس نمایید. سپس به سرعت و بدون ارتعاش حنجره، صوت را ادا نموده و زبان را در حالت نرمال خود قرار دهید.
تلفظ صحیح /g/ نیز مشابه /k/ بوده با این تفاوت که تلفظ آن با ارتعاش حنجره و بدون خروج هوا از دهان انجام می شود.

مثال:
/k/ cat, soccer, key, back, chord, ache, quit, aqua, exit, six
/g/ get, again, bigger, ghost, guess, examin, exotic
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /k/ [key] /g/ [go] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح /k/ [key] /g/ [go]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :