آموزش تلفظ صحیح زبان انگلیسی

آموزش تلفظ صحیح زبان انگلیسی

یکی از مهمترین اصولی که در یادگیری زبان های خارجی باید رعایت کنید، یادگیری فونتیک و نحوه تلفظ صحیح لغات جدید در کنار معنی آنهاست. فونتیک یا الفبای آوایی روشی برای نوشتن صحیح تلفظ لغات می باشد.

در این مجموعه به معرفی فونتیک های استاندارد زبان انگلیسی پرداخته و با نحوه تلفظ صحیح هرکدام بیشتر آشنا خواهید شد.

آواها در زبان انگلیسی Vowels & Consonants
تلفظ صحیح /p/ [pen] /b/ [big] تلفظ صحیح /t/ [tea] /d/ [day] تلفظ صحیح /k/ [key] /g/ [go] تلفظ صحیح /f/ [feel] /v/ [very] تلفظ صحیح /Ɵ/ [three] /ð/ [they] تلفظ صحیح /s/ [sit] /z/ [zoo] تلفظ صحیح /ʃ/ [fish] /Ʒ/ [asia] تلفظ صحیح /tʃ/ [chips] /dƷ/ [jam] تلفظ صحیح /m/ /n/ /ɳ/ تلفظ صحیح /h/ [how, hat, help] تلفظ صحیح /l/ [life, learn, language] تلفظ صحیح /r/ [road, ready, right] تلفظ صحیح /w/ [well, warm, one] تلفظ صحیح /j/ [yes, young, usual]
تلفظ صحیح /i:/ [see, agree, eat] تلفظ صحیح /ɪ/ [big, if, miss] تلفظ صحیح /u:/ [blue, too, shoe] تلفظ صحیح /ʊ/ [book, full, would] تلفظ صحیح /e/ [red, check, leg] تلفظ صحیح /ɜ:/ [bird, first, turn] تلفظ صحیح /æ/ [hat, back, jam] تلفظ صحیح /ɑ:/ [car, after, ask] تلفظ صحیح /Ʌ/ [bus, cup, London] تلفظ صحیح /ɔ:/ [call, ball, talk] تلفظ صحیح /ɒ/ [got, box, coffee] [BE] تلفظ صحیح /ə/ [banana, doctor, under]
تلفظ صحیح اصوات ترکیبی /əʊ/ /aʊ/ /eɪ/ /Ʌɪ/ /ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/

‹- بازگشت به فهرست درس‌ها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : فهرست درسهای تلفظ صحیح زبان انگلیسی (علیرضا معتمد) | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.88 : 9572
4.88فهرست درسهای تلفظ صحیح زبان انگلیسی (علیرضا معتمد)
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای تلفظ صحیح زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :